[quote from="stÖrEr"]Kiken Tsukidasu - 10p[/quote]